Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου (σελ.2)

σελίδα 2/3

< Προηγούμενη σελίδα

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η POCKEE ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE. Για την εξαργύρωση της αξίας των κουπονιών ευθύνεται η POCKEE μόνο στο βαθμό που ο προμηθευτής του συγκεκριμένου προϊόντος έχει καταβάλει στην POCKEE το αντίστοιχο ποσό, άλλως αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόδοση της αξίας των κουπονιών είναι κάθε φορά ο προμηθευτής του προϊόντος για το οποίο εξαργυρώνεται το αντίστοιχο κουπόνι.

Η POCKEE ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους και επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. H POCKEE παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής της POCKEE (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.) “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η POCKEE δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής της POCKEE και τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής της POCKEE ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτών.

Η POCKEE, καθώς και τυχόν υπάλληλοι, διευθυντές και εργαζόμενοί της, δεν έχουν καμία ευθύνη για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των τροφίμων και προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογής της POCKEE και πωλούνται από τα συνεργαζόμενα Σούπερ Μάρκετ. Τα συνεργαζόμενα Σούπερ Μάρκετ είναι υπεύθυνα για την έκδοση από τις αρμόδιες αρχές και διατήρηση σε ισχύ όλων των αδειών ή εγκρίσεων ή πιστοποιήσεων που απαιτούνται κατά νόμο για τη λειτουργία τους, καθώς και για τη διασφάλιση ότι τα πωλούμενα προϊόντα τους είναι νόμιμα και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου σχετικά με αυτά. Τα συνεργαζόμενα Σούπερ Μάρκετ είναι υπεύθυνα για την παράδοση των παραγγελιών σας στις περιπτώσεις που η παράδοση των παραγγελιών γίνεται από αυτά. Η POCKEE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη συμβατική σας σχέση με τα Καταστήματα αυτά, δηλαδή το εκάστοτε Σούπερ Μάρκετ που σας πωλεί τα προϊόντα.

Πέραν των ανωτέρω, Η POCKEE δεν προβαίνει σε καμία άλλη υπόσχεση ή εγγύηση σχετικά με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE, και ιδίως δεν εγγυάται ότι:

(i) η χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE από εσάς θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, η POCKEE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στην/ις Ιστοσελίδα/ες για λόγους πέραν του ελέγχου της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας, ή σε απρόβλεπτες καταστάσεις και δεσμεύεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση αυτών. Επίσης η POCKEE δεν φέρει καμία ευθύνη αν ένας Χρήστης χρησιμοποιεί παλιά έκδοση της Εφαρμογής POCKEE η οποία έχει προβλήματα λογισμικού και τα οποία έχουν επιλυθεί με νεότερη διαθέσιμη έκδοση αυτής.

(ii) η ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE θα είναι απαλλαγμένη από τυχόν απώλειες, φθορές, προσβολές, ιούς, παρεμβολές, παραβιάσεις (hacking), ή άλλη παράνομη εισβολή στην ασφάλεια, γεγονότα για τα οποία, ως γεγονότα ανωτέρας βίας η POCKEE αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης.

Περαιτέρω, η POCKEE, καθώς και τυχόν υπάλληλοι, διευθυντές και εργαζόμενοί της αποποιούνται πλήρως και ρητώς κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημιές ή για διαφυγόν κέρδος οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημιά στη φήμη ή την υπόληψη ή κάθε άλλη ζημιά, ανεξαρτήτως φύσης, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής της POCKEE ή του περιεχομένου της ή από την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή της POCKEE, ή μέσω της χρήσης αυτών και της εξάρτησης από τις πληροφορίες που παρέχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από αυτές, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της POCKEE, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνο για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημιάς του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της.

Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και να απαλλάξει την POCKEE και τους διευθυντές, υπαλλήλους και εργαζόμενους αυτής από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ζημιές, απώλειες, ευθύνη και-ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που μπορεί να υποστεί η POCKEE με αφορμή τυχόν παραβίαση από αυτόν των παρόντων Όρων ή διατάραξης της πρόσβασης ή-και της λειτουργίας των Ιστοσελίδων ή της Εφαρμογής

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι Όροι μπορούν να αλλάξουν μονομερώς από την POCKEE ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση με άμεση ισχύ και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για πληροφόρηση εκ μέρους μας σχετικά με την τροποποίηση αυτή, εκτός από την  ανάρτηση τους στην/ις Ιστοσελίδα/ες ή εφαρμογή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE ή την αποστολή σχετικού ενημερωτικού e-mail. Οποιαδήποτε ενέργεια, χρήση ή συναλλαγή των Χρηστών στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Η  POCKEE διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο της/των Ιστοσελίδας/ων ή της Εφαρμογής της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE ×

β) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρη τη διεπαφή (interface), δομή ή τη διαμόρφωση της/των Ιστοσελίδας/ων ή της Εφαρμογής, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της.

Η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο αυτής) ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία ευθύνη.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Συμφωνείτε ότι η ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE η οποία συμπεριλαμβάνει ενδεικτικώς το λογισμικό αυτής, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία video, συντακτικό περιεχόμενο, κείμενα (scripts) και γενικώς όλο το περιεχόμενο της/των Ιστοσελίδας/ων ή της Εφαρμογή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE και καθώς και στον τρόπο της διαρρύθμισης αυτού περιέχει πληροφορίες ιδιοκτησίας και υλικό κυριότητας της POCKEE ή/και των τρίτων δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται μεταξύ άλλων από από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση των ως άνω πληροφοριών και του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση τη χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Κανένα τμήμα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, παρά μόνον όπως ρητώς προβλέπεται στους παρόντες όρους. Συμφωνείτε ότι δεν θα τροποποιήσετε, μισθώσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, δημοσιοποιήσετε, διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα βασιζόμενοι στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE, με οποιονδήποτε τρόπο, και δε θα εκμεταλλευτείτε την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο.

Το «POCKEE» και άλλα σήματα της POCKEE, τα γραφικά και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE  καθώς και άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην/στις Ιστοσελίδα/ες ή Εφαρμογή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE  ανήκουν είτε στην POCKEE είτε σε τρίτους δικαιούχους συνεργάτες της οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένες με αυτή Εταιρείες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη κατοχυρωθεί και επισημαίνονται ως τέτοια, φέροντας το σύμβολο ®. Δεν αποκτάται κάποιο δικαίωμα ή άδεια σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω σήματα καθώς ούτε δικαίωμα χρήσης των εν λόγω σημάτων. Τα ως άνω σήματα προστατεύονται από το νόμο περί σημάτων.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ KAI ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Περαιτέρω, η POCKEE διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name www.pockee.com και www.pockeemarkt.com τα οποία συνιστούν κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name) και διέπονται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου.

12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Ιστοσελίδες της  POCKEE ενδέχεται να συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται με τη POCKEE και το περιεχόμενο δεν ελέγχεται, επεξεργάζεται ή παρακολουθείται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι διαθέσιμοι μόνο για λόγους διευκόλυνσης των Χρηστών: δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ειδική ή σιωπηρή έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που παρέχονται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί ο Χρήστης μέσω των υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, η POCKEE δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, την αλήθεια, την ακρίβεια ή την ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη, άμεσα ή εμμέσως, για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί α προκληθεί εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε υλικά αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες σε ή μέσω τέτοιων Ιστοσελίδων τρίτων. Ομοίως, η POCKEE δεν μπορεί να ελέγξει την τυχόν συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτή τη συλλογή και την επεξεργασία.

Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι Χρήσης καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση περιεχομένου τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που περιέχονται ή διατίθενται μέσω τρίτων, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των Χρηστών.

13. ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, ο Χρήστης και η POCKEE συμφωνούν, με την αποδοχή των Όρων, ότι υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Στους παρόντες Όρους, λέξεις οι οποίες εμφανίζονται μετά τις εκφράσεις «περιλαμβάνει», «συμπεριλαμβανομένου», «άλλο», «για παράδειγμα», «όπως», «συγκεκριμένα» δεν θα περιορίζουν το νόημα των λέξεων που εμφανίζονται πριν από την έκφραση αυτή. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος θεωρηθεί καταχρηστικός ή ακυρωθεί δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, αυτή η καταχρηστικότητα ή η ακυρότητα δεν θα καταστήσει και τους υπόλοιπους παρόντες Όρους ως καταχρηστικούς ή άκυρους στο σύνολό τους και ο εν λόγω όρος θα διαγραφεί χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπό-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Η POCKEE δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της η οποία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE ή τους παρόντες Όρους ή στην περίπτωση που έχετε να διατυπώσετε οποιοδήποτε παράπονο για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE και για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες της POCKEE, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή τηλεφωνικά καλώντας στο 2103007070, στέλνοντας email στο support@pockee.com, ή στέλνοντας μήνυμα στο live chat της εφαρμογής ή του site.  

Τελευταία ενημέρωση : 23/09/2022

Επόμενη σελίδα (Πολιτική Απορρήτου) >